Λευκωσία: Την έκδοση προσωρινού διατάγματος πέτυχε η Αρχιεπισκοπή Κύπρου για αναστολή της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας, για τη διαγραφή των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, που διαθέτει η Αρχιεπισκοπή. Μια απόφαση που χαρακτηρίζεται σημαντική από νομικούς και οικονομικούς κύκλους.

Οι συνήγοροι της Κεντρικής Τράπεζας και των Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και Υπουργού Οικονομικών, καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον του Ανωτάτου στις 5 Απριλίου 2013 και ώρα 8.30 π.μ. και να δείξουν γιατί το παρόν διάταγμα να μην συνεχίσει να ισχύει. 

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Κώστα Βελάρη και Αλέκο Μαρκίδη, η επίδικη πράξη ή και απόφαση είναι παράνομη γιατί συνιστά κατάφωρη παραβίαση του ατομικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας, όπως αυτό προστατεύεται από τα Αρθρα 23.1, 23.2 και 23.4 του Συντάγματος. 
 
Είναι παράνομη επίσης, γιατί συνιστά κατάφωρη παραβίαση του ατομικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας όπως αυτό προστατεύεται από το Αρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συνθήκης περί Προασπίσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και η οποία έχει κυρωθεί με τον Κυρωτικό Νόμο 39/62.
 
Είναι ακόμη, σύμφωνα με τους συνηγόρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, παράνομη ή και αντισυνταγματική ως προσκρούουσα στο Αρθρο 23.9 του Συντάγματος και εκδόθηκε κατά παράβαση της εξουσίας που παρέχει ο εξουσιοδοτικός νόμος, ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Αλλων Ιδρυμάτων Νόμος.
 
Η απόφαση του Δικαστηρίου για την προσφυγή αναφέρει τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την μονομερή αίτηση ημερομηνίας 28 Μαρτίου, 2013 που καταχωρήθηκε στην με τον πιο πάνω αριθμό και τίτλο προσφυγή και αφού ακούστηκαν ο κ. Κ. Βελάρης με κ. Αλ. Μαρκίδη, κ. Π. Παναγιώτου, κ. X. Βελάρη και κ. Κ. Κατσαρό, δικηγόροι για την Αιτήτρια
TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ ΔΙΑ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ όπως ανασταλεί και ΔΙΑ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ αναστέλλεται η ισχύς και/ή εκτέλεση και/ή εφαρμογή της απόφασης των Καθ' ων η αίτηση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25/03/2013, Παράρτημα Τρίτο, Μέρος I, Κ.Δ.Π. 93/2013 αναφορικά με την Πώληση Εργασιών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ, στο μέτρο που αφορά την ακύρωση μετοχών της Αιτήτριας, μέχρι εκδίκασης της Προσφυγής και/ή μέχρι εκδόσεως νεοτέρας Διαταγής του Δικαστηρίου.
Οι Καθ' ων η αίτηση δύναται να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου στις 5 Απριλίου, 2013 και ώρα 8:30 π.μ. και να δείξουν λόγο γιατί το παρόν διάταγμα να μην συνεχίσει να ισχύει.

Η αίτηση εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής βασίζεται σε σειρά  Κανονισμών του Ανωτάτου Δικαστηρίου και σε σειρά νομικών σημείων. Όπως:

1. Η επίδικη διοικητική απόφαση είναι έκδηλα παράνομη καθ' ότι, μεταξύ άλλων:
1.1. Αντίκειται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδία αλλά όχι αποκλειστικά στα Άρθρα 23.1, 23.2 και 23.4 αυτού.
1.2 Αντίκειται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδία αλλά όχι αποκλειστικά στο Άρθρο 23.9 αυτού.
1.3 Αντίκειται στο Άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συνθήκης περί Προασπίσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που προστατεύει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, και η οποία έχει κυρωθεί με τον Κυρωτικό Νόμο 39/62.
1.4 Εκδόθηκε καθ' υπέρβαση και/ ή κατά παράβαση της εξουσίας που παρέχει ο εξουσιοδοτικός νόμος, ήτοι ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος, Ν. 17(Ι)/2013, ιδία αλλά όχι αποκλειστικά του άρθρου 3(2) (ζ) του νόμου.
1.5 Τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 9 και 13 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, Ν. 17(Ι)/2013, στα οποία βασίστηκε η έκδοση της επίδικης απόφασης δεν προνοούν περίπτωση ακύρωσης του μετοχικού κεφαλαίου ενός πιστωτικού ιδρύματος.
.1.6 Δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 7(1) του Νόμου 17(Ι)/2013 για την σύνταξη έκθεσης για την τρέχουσα κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος προτού αυτό τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.
1.7 Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις ελήφθησαν, ελήφθησαν ερήμην του Διοικητικού
Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, και χωρίς να έχουν τεθεί ενώπιων τους
οποιαδήποτε στοιχεία, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να απαντήσουν.
1.8 Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η αρμόδια εποπτική αρχή και η αρχή
εξυγίανσης συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, ήτοι την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
έχουν παραβιαστεί βασικές αρχές της φυσικής δικαιοσύνης.
2. Η επίδικη απόφαση προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά στην Αιτήτρια καθότι με την επίδικη απόφαση μια επένδυση εκατομμυρίων Ευρώ, χάνεται και/ ή διαγράφεται και/ ή δημεύεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα.
Τα γεγονότα επί των οποίων στηρίζεται η παρούσα αίτηση, εκτίθενται στην συνημμένη ένορκο δήλωση του κ. Δήμου Δήμου, από τη Λευκωσία, οικονομικού διευθυντή της Αιτήτριας.