Λευκωσία: Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του αντικαταστάτη του Άλκη Μπαλτά εξέδωσε σήμερα το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα. Αιτήσεις για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή – μαέστρου της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου γίνονται δεκτές με την πλήρωση της θέσης να είναι με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών τριετούς διάρκειας.
 
Η Σύμβαση θα μπορεί να  ανανεωθεί, με τη σύμφωνο γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, έξι μήνες πριν τη λήξη της, για μία ακόμη θητεία τριών χρόνων. Η αξία της τριετούς Σύμβασης είναι €150.000,00 και θα καταβληθεί σε 35 ισόποσες μηνιαίες δόσεις €4,166.67 και μία δόση των €4,166.55
 
Ως χρόνος έναρξης της τριετούς Σύμβασης καθορίζεται η περίοδος 21-31 Αυγούστου αλλά η τελική ημερομηνία θα αποφασιστεί σε συνεργασία με τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.
 
Έντυπο αίτησης και Σχέδιο Υπηρεσίας με σημειώσεις αναφορικά με τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος από σήμερα Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου.
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός (αποδεκτό και από εταιρεία μεταφορών) σε κλειστό φάκελο μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 στο Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος, Λευκωσία (4ος όροφος). Η παράδοση μπορεί να γίνεται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή αναμεταξύ των ωρών 07:30 – 13:00.
 
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής – Μαέστρος καλείται να υπηρετήσει τους δύο πυλώνες που περιγράφει η θέση. Θα αποτελεί, δηλαδή, τον βασικό μαέστρο της Ορχήστρας ενώ ταυτόχρονα θα έχει και την ευθύνη του καταρτισμού και υλοποίησης του καλλιτεχνικού της προγράμματος. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να υπηρετήσει και τους δύο αυτούς άξονες εξίσου αποτελεσματικά, διατηρώντας την κατάλληλη ισορροπία αναμεταξύ τους.
 
Θα έχει την ευθύνη της καλλιτεχνικής λειτουργίας της Ορχήστρας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΣ του Ιδρύματος και εφαρμόζοντας την πολιτική που αυτό χαράσσει σε σχέση με την αποστολή της Ορχήστρας.
 
Διαδικασία διορισμού
 
Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων το ΔΣ του Ιδρύματος θα προχωρήσει με τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία θα εξετάσει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και θα ενημερώσει σχετικά το ΔΣ. Κατόπιν θα προχωρήσει με προσωπική συνέντευξη ενός εκάστου των υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα (οι συνεντεύξεις δύνανται να γίνουν και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης εάν ο αιτητής βρίσκεται στο εξωτερικό και αδυνατεί να επισκεφθεί την Κύπρο) και θα σχηματίσει βραχεία λίστα με τους επικρατέστερους από αυτούς, τους οποίους και θα καλέσει να συνεργαστούν με τη Συμφωνική Ορχήστρα, μεταξύ της περιόδου 18-28 Απριλίου.
 
Ο τρόπος συνεργασίας θα καθοριστεί από το ΔΣ και θα ανακοινωθεί στους υποψήφιους εκείνους που έχουν περιληφθεί στη βραχεία λίστα. Η επιλογή θα ανακοινωθεί με το πέρας της διαδικασίας συνεργασίας και είναι τελεσίδικη.
 
Απαιτούμενα προσόντα
 
1. Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Διεύθυνση Ορχήστρας
 
2. Πενταετής, τουλάχιστον, πείρα στη διεύθυνση Ορχήστρας
 
3. Πενταετής, τουλάχιστον, διοικητική εμπειρία σε θέση που περιέχει το σύνολο ή, έστω, την πλειοψηφία των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της θέσης που περιγράφεται πιο πάνω
 
4. Καλή γνώση της Αγγλικής και μίας ακόμη Ευρωπαϊκής γλώσσας, κατά προτίμηση της Ελληνικής
 
5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία καθώς και διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα σε θέματα διεύθυνσης Ορχήστρας
 
Ευθύνες και καθήκοντα
 
1. την καλλιτεχνική διεύθυνση, εκπαίδευση, εσωτερική διοίκηση, πειθαρχία και αποτελεσματική λειτουργία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, σε Κύπρο και εξωτερικό. Οφείλει να συνεργάζεται στενά και σε πλήρη αρμονία με το Διοικητικό Συμβούλιο και την Καλλιτεχνική του Επιτροπή, καθώς και με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ιδρύματος από τον οποίο λαμβάνει καθοδήγηση ως προς τα χρονοδιαγράμματα, τις υποχρεώσεις, τον προϋπολογισμό ή/και άλλα θέματα που αφορούν στην εργασία του και τον οποίο ενημερώνει για όλες τις πράξεις και ενέργειες του και του προωθεί τα θέματα του ώστε να τίθενται υπόψη του ΔΣ για έγκριση
 
2. τη διεύθυνση της Ορχήστρας για το σύνολο των προγραμμάτων της (σειρές συναυλιών) ετησίως, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα συναυλιών όπως αυτό θα εγκρίνεται από το ΔΣ
 
3. τον σχεδιασμό του ετήσιου και έκτακτου προγραμματισμού της Ορχήστρας, που αφορά σε επιλογή έργων ή/και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών ή/και εκτάκτων μουσικών και άλλων συναφών θεμάτων, και σε συνεννόηση με τον Εκτελεστικό Διευθυντή τον καθορισμό του αριθμού και χώρου συναυλιών. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής θα δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ την οποία οφείλει να λαμβάνει εκ των προτέρων, να προσκαλεί για συνεργασία μαέστρους ή/και σολίστ ή/και διακεκριμένους ή νέους ερμηνευτές ή/και καθηγητές, από την Κύπρο ή το εξωτερικό, αναλόγως της φύσης της συνεργασίας που επιθυμεί. Ο καλλιτεχνικός σχεδιασμός θα είναι ετήσιος και θα αφορά σε ένα ημερολογιακό έτος (Ιανουάριος – Δεκέμβριος) και θα κατατίθεται στο ΔΣ προς έγκριση το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους
 
4. τον έγκαιρο προγραμματισμό και σχεδιασμό του απαραίτητου αριθμού δοκιμών της Ορχήστρας με βάση το εκάστοτε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, όπως αυτό θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προς διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Ορχήστρας
 
5. την οργάνωση, συντονισμό και εποπτεία επιμορφωτικών μαθημάτων (master classes) υψηλού επιπέδου ή/και σεμιναρίων από διακεκριμένους μουσικούς ή/και καθηγητές ή/και διαγωνισμών ή/και συνεδρίων ή/και άλλων παρόμοιας φύσης δράσεων και εκδηλώσεων που συμβάλλουν στη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μουσικών
 
6. την αξιολόγηση της απόδοσης και του τεχνικού επιπέδου όλων των μουσικών της Ορχήστρας και κατά κύριο λόγο των επικεφαλής / κορυφαίων (principals) των τμημάτων της και των Β’ κορυφαίων (sub-principals)
 
7. τον συντονισμό των επιμέρους δοκιμών τμημάτων της Ορχήστρας
 
8. την υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήσεων σε σχέση με την εξέλιξη και την ανάπτυξη της Ορχήστρας στην Κύπρο και εμφανίσεις της στο εξωτερικό
 
9. τη συμμετοχή σε επιτροπές ακροάσεων ή/και αξιολόγησης μουσικών για πρόσληψη ή προβιβασμό σε θέσεις της Ορχήστρας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο αυτό κριθεί αναγκαίο
 
10. τη διοργάνωση συναυλιών με κλιμάκια της Ορχήστρας σε Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάδοση της ορχηστρικής μουσικής στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών
 
11. τη δέσμευση να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και τους οικονομικούς πόρους της ΣΟΚ και να συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προβολής ή/και διαφήμισης της Ορχήστρας και του έργου της, περιλαμβανομένων συνεντεύξεων ή/και επαφών για εξεύρεση χορηγών στηρίζοντας και ενισχύοντας τις προσπάθειες του ΔΣ
 
12. το σεβασμό αλλά και την πιστή τήρηση των προνοιών της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που αφορά στους μουσικούς-μέλη της ΣΟΚ
 
13. οποιαδήποτε άλλα παρεμφερή καθήκοντα και ευθύνες ήθελαν ανατεθεί σε αυτόν από το ΔΣ, στο πλαίσιο του γράμματος και πνεύματος των αρμοδιοτήτων του.
  

Πηγή: philenews