Λευκωσία: Με καταδίκες από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και κατ’ επέκταση με πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ κινδυνεύει η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία, όπως αποκαλύπτεται μέσα από στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, άφησε πίσω της κατά το έτος 2016 πολλές και σοβαρές εκκρεμότητες όσον αφορά στην υιοθέτηση κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό μας Δίκαιο. Παρόλο που τα αρμόδια υπουργεία είχαν στη διάθεσή τους τουλάχιστον δύο χρόνια για την ετοιμασία και την ψήφιση των σχετικών εναρμονιστικών κανονισμών και νομοσχεδίων, εντούτοις για το έτος 2016 δεν έχουν υιοθετηθεί 47 κοινοτικές οδηγίες. Αποτέλεσμα τούτου, η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει λάβει μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) συνολικά 23 προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες για την καθυστέρηση που παρατηρείται, ενώ βρίσκεται ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο ΔΕΕ. 

Γράφει: Μιχάλης Χατζηστυλιανού 

Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ημερ. 29/12/2016, που στάλθηκε στη Βουλή για ενημέρωση, εκκρεμούν συνολικά 47 μέτρα (οδηγίες) των οποίων η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό μας Δίκαιο έληξε στις 31/12/2016. Ήδη, για 23 από αυτά η Κομισιόν μάς απέστειλε προειδοποιητική επιστολή ή αιτιολογημένη γνώμη. Σύμφωνα πάντα με το έγγραφο, από αυτά τα 47 μέτρα, 13 εκκρεμούν στη Βουλή για ψήφιση, 19 βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, οκτώ θα σταλούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ επτά βρίσκονται ακόμη στα υπουργεία για την ετοιμασία νομοθετημάτων. 
 
Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε για το έτος 2016 από την Κομισιόν 17 προειδοποιητικές επιστολές και έξι αιτιολογημένες γνώμες. Η Κομισιόν όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει παράβαση του Δικαίου της Ένωσης, η οποία δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας παράβασης, απευθύνει στο οικείο κράτος-μέλος επιστολή, η αποκαλούμενη «προειδοποιητική επιστολή», με την οποία το καλεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας. Ανάλογα με την απάντηση του κράτους-μέλους ή σε περίπτωση μη απάντησης, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να του αποστείλει «αιτιολογημένη γνώμη» στην οποία εκθέτει με σαφήνεια και οριστικά τους λόγους για τους οποίους εκτιμά ότι υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ένωσης και με την οποία καλεί το κράτος-μέλος να συμμορφωθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, συνήθως η προθεσμία που δίνεται είναι δύο μήνες. Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, τότε η Κομισιόν προσφεύγει ενώπιον του ΔΕΕ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η προθεσμία των δύο μηνών που είθισται να παραχωρείται από την Κομισιόν προς το κράτος-μέλος για συμμόρφωση, εκτιμάται ότι δεν είναι αρκετή για την υιοθέτηση από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας ορισμένων εναρμονιστικών νομοθετημάτων για τα οποία υπήρξε, ήδη, παρέμβαση από την Κομισιόν. Και αυτό, διότι, όπως αναφέρεται και στο σχετικό έγγραφο, υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία τυγχάνουν ακόμη επεξεργασίας από τα αρμόδια υπουργεία και δεν έχουν λάβει την τελική τους μορφή. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταρτισμού των εναρμονιστικών νομοσχεδίων από τα υπουργεία, διαβιβάζονται για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η οποία, να σημειωθεί, αντιμετωπίζει τεράστιο φόρτο εργασίας. Ακολούθως, τίθενται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση και, στη συνέχεια, κατατίθενται στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.
 
Οι προειδοποιήσεις 
 
Οι 23 εναρμονιστικές οδηγίες που δεν υιοθετήσαμε και για τις οποίες λάβαμε, ήδη, προειδοποιητική επιστολή ή και αιτιολογημένη γνώμη από την Κομισιόν είναι οι ακόλουθες, ανά υπουργείο: 
 
>> Υπουργείο Ενέργειας 
* Οι περί των βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων (όργανα μετρήσεων) Κανονισμοί. Οι εν λόγω Κανονισμοί, με τους οποίους υιοθετούνται δύο κοινοτικές οδηγίες, βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο από τις 10/8/2016. Θα έπρεπε να ενσωματωθούν στην εθνική μας νομοθεσία από τις 19/4/2016. Στάλθηκε από την Κομισιόν αιτιολογημένη γνώμη στις 8/12/2016. 
* Οι περί των βασικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων (μη αυτόματα ζυγιστικά όργανα) Κανονισμοί. Θα έπρεπε να ενσωματωθούν στην εθνική μας νομοθεσία από τις 19/4/2016. Οι Κανονισμοί βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία από τις 10/8/2016. Η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις 8/12/2016.
* Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο θα έπρεπε να ψηφιστεί μέχρι τις 10/4/2016. Το υπουργείο διαβίβασε το νομοσχέδιο στη Νομική Υπηρεσία στις 19/8/2016. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 26/5/2016.
 
>> Υπουργείο Εργασίας 
* Ο περί Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Τροποποιητικός) Νόμος. Θα έπρεπε να ψηφιστεί στις 18/1/2016. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 2/12/2016 και στάλθηκε στη Βουλή για ψήφιση. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 23/3/2016.
* Οδηγία 2014/67/ΕΕ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Θα έπρεπε να ψηφιστεί στις 18/6/2016. Αναμενόταν περί τα τέλη Δεκεμβρίου η υποβολή του εναρμονιστικού νομοσχεδίου ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 22/9/2016.
* Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό πίεση) Κανονισμοί. Θα έπρεπε να ψηφιστούν στις 18/7/2016. Αναμένεται η κατάθεσή τους στη Βουλή. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 22/9/2016.
* Ο περί της διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας Νόμος. Θα έπρεπε να ψηφιστεί στις 21/5/2016. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση στις 2/12/2016. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 22/9/2016.
 
>> Υπουργείο Οικονομικών
* Ο περί των Συμβάσεων Ενυπόθηκης Πίστης για Καταναλωτές Νόμος. Θα έπρεπε να ψηφιστεί στις 21/3/2016. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο τυγχάνει ακόμη επεξεργασίας από το υπουργείο. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 18/11/2016.
* Ο περί Ελεγκτών Νόμος. Θα έπρεπε να ψηφιστεί στις 17/6/2016. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 26/7/2016.
* Οδηγία 2014/92/ΕΕ για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών. Θα έπρεπε να ψηφιστεί στις 18/9/2016. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο τυγχάνει ακόμη επεξεργασίας από το υπουργείο σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 24/11/2016.
 
>> Υπουργείο Εσωτερικών 
* Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος. Θα έπρεπε να ψηφιστεί μέχρι τις 30/9/2016. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση στις 9/9/2016. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 24/11/2016.
 
>> Υπουργείο Υγείας
* Ο περί της προστασίας της Υγείας (έλεγχος του καπνίσματος) Νόμος και οι περί της προστασίας της Υγείας (έλεγχος του καπνίσματος) Κανονισμοί. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο και οι Κανονισμοί θα έπρεπε να ψηφιστούν μέχρι τις 20/5/2016. Στη Βουλή κατατέθηκαν στις 30/6/2016. Η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις 8/12/2016.
* Ο περί εγγραφής ιατρών Νόμος και οι περί ιατρών (ειδικά καθήκοντα) Κανονισμοί. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο και οι Κανονισμοί θα έπρεπε να ψηφιστούν μέχρι τις 18/1/2016. Εκκρεμούν στη Νομική Υπηρεσία. Η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις 30/9/2016.
* Οι περί προτύπων ποιότητας και ασφάλειας ανθρώπινων ιστών, κυττάρων και παράγωγων προϊόντων Κανονισμοί, με τους οποίους υιοθετούνται δύο ευρωπαϊκές οδηγίες, θα έπρεπε να ψηφιστούν μέχρι τις 29/10/2016. Ωστόσο, κατατέθηκαν στη Βουλή για ψήφιση στις 2/12/2016. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 24/11/2016.

Πρώτο το Υπουργείο Μεταφορών στις καθυστερήσεις 

Το Υπουργείο Μεταφορών έλαβε τις περισσότερες προειδοποιητικές επιστολές λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην ετοιμασία των εναρμονιστικών νομοθετημάτων. Πρόκειται για τα ακόλουθα: 

* Οι περί των βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη) Κανονισμοί. Θα έπρεπε να ψηφιστούν μέχρι τις 18/1/2016. Οι Κανονισμοί στάλθηκαν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο στις 18/2/2016. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 23/3/2016.
* Οι περί των βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης) Κανονισμοί. Θα έπρεπε να ψηφιστούν μέχρι τις 19/4/2016. Οι Κανονισμοί στάλθηκαν στη Νομική Υπηρεσία στις 17/2/2016. Στάλθηκαν υπενθυμίσεις στη Νομική Υπηρεσία από το Υπουργείο την 1/8/2016 και στις 12/10/2016. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 26/5/2016.
* Οι περί των βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) Κανονισμοί. Θα έπρεπε να ψηφιστούν μέχρι τις 19/4/2016. Οι Κανονισμοί στάλθηκαν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο την 1/3/2016. Στάλθηκε υπενθύμιση στη Νομική Υπηρεσία από το υπουργείο στις 12/10/2016. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 26/5/2016.
* Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Νόμος. Θα έπρεπε να ψηφιστεί στις 18/1/2016. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο στάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία στις 2/11/2016. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 23/3/2016.
* Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμος. Θα έπρεπε να ψηφιστεί στις 18/9/2016. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο στάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία στις 9/12/2016. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 24/11/2016.
* Οδηγία 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Θα έπρεπε να ψηφιστεί στις 18/9/2016. Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη ετοιμαστεί από το αρμόδιο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 24/11/2016.